KIM JESTEŚMY?

„LGD KORZENNA” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych w liczbie 49 i osób prawnych – jednostek samorządu terytorialnego, tj. Gminy Korzenna, działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Obszar działania „LGD KORZENNA” obejmuje swym zasięgiem, pokrywając się z jej granicą administracyjną, teren Gminy Korzenna, położonej w powiecie nowosądeckim o łącznej powierzchni 107 km2 i zamieszkałej przez 14 631 mieszkańców.

KLUCZOWE ZAŁOŻENIA

WYNIKAJĄCE Z LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OPRACOWANEJ W 2008 ROKU

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

PROMOCJA PRODUKTU

ODNOWA KOMUNIKACJI

Loading...

PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE

Lokalna Grupa Działania „LGD KORZENNA” jest partnerstwem trójsektorowym. Sektor gospodarczy reprezentuje 5,9 % członków stowarzyszenia. 29,4 % to przedstawiciele sektora publicznego. Największą grupę, bo 64,7 % stanowi sektor społeczny.